نقاشی ساختمان | نفاش حرفه ای خانه نقاشی ساختمان : وبلاگ نقاشی ساختمان متین , رنگ آمیزی مدرن خانه و آپارتمان با نقاشی و رنگ آمیزی رنگهای مدرن , با همکاری نقاشان اتحادیه نقاشان ساختمان تهران 88429676 http://painting-house.mihanblog.com 2019-01-17T00:16:33+01:00 text/html 2019-01-06T19:15:46+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان قیمت آتلیه عروس و داماد http://painting-house.mihanblog.com/post/1038 <p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3/">قیمت آتلیه عروس و داماد&nbsp;</a>یکی از مهمترین دغدغده های تازه عروس و داماداست که برای تخمین هزینه های ازدواج خود به دنبال بررسی قیمتها هستند که شامل&nbsp;<a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/">هزینه های فیلمبرداری و عکاسی</a>&nbsp;از مراسم می باشد .</p><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">با خواندن این مقاله شما با قیمت های آتلیه عروس داماد رویایی طلایی آشنا خواهید شد.</p><h2 style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">قیمت آتلیه عروس و داماد + بررسی هزینه های فیلمبرداری و عکاسی مجالس در سال 1397</h2><blockquote style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><p>همجنین با مطالعه این لیست قیمت علاوه بر قیمت با شرایط عکاسی و فیلمبرداری و نوع مونتاژ و … سایرهزینه های فیلمبرداری عروسی و مجالس آشنا خواهید شد.</p></blockquote><p style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">علاوه بر اینها شما پرسش های شما در خصوص قیمت&nbsp;<a href="http://www.goldendreamstudio.ir/atelier-wedding/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/atelier-wedding/">آتلیه عروس</a>&nbsp;و داماد پاسخ داده می شود :</p><blockquote style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><ol><li><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/">قیمت آتلیه عروس و داماد</a>&nbsp;چقدراست ؟</li><li>قیمت آتلیه عروس در سال 97 چقدر است؟</li><li>پکیج طلایی قیمت آتلیه عروس و داماد رویایی طلایی به چه صورت است؟</li><li>قیمت ارزان آتلیه عروس و داماد چگونه است؟</li><li>شرایط پکیج استاندارد قیمت آتلیه عروس و داماد رویای طلایی چیست؟</li><li>پکیچ اقتصادی آتلیه عروس و داماد رویایی طلایی چه ویژگی ها یی داد .</li><li><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/">هزینه فیلمبرداری از مراسم عقد</a>&nbsp;چقدر می شود ؟</li><li>هزینه فیلمبرداری عروسی چقدر می شود؟</li><li>هزینه فیلمبرداری هوایی چقدر می شود ؟</li><li><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/">هزینه فیلمبرداری و عکاسی عروس</a>ی به چه شکل محاسبه می شود ؟</li><li>هزینه فیلمبرداری زایمان چقدر می شود؟</li></ol><p><br></p><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3/">قیمت آتلیه عروس<br></a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%a7%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%a7%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/">اتلیه عروس ارزان</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/">عکاسی کودک</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/">فیلمبرداری و عکاسی حرفه ای عروسی</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c%d9%86%da%af/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c%d9%86%da%af/">عکاسی مدلینگ</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c/">آتلیه عروس رویایی طلایی</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/">هزینه آتلیه عروس و داماد</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%aa%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/">انتخاب آتلیه عروس و داماد</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/">عکس اسپرت عروس و داماد</a></h5><h5><a href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/" mce_href="http://www.goldendreamstudio.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/">عکس عروس در باغ</a></h5></blockquote> text/html 2018-12-05T08:30:30+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان اتاق رمانتیک و رنگ امیزی آن http://painting-house.mihanblog.com/post/635 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;">اتاق رمانتیک و رنگ امیزی آن</span> :</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در طراحی یک اتاق خواب رمانتیک بهترین راه در نظر گرفتن روحیه و خواسته های خودتان است و با پیاده سازی آنها در محیطی ارام و رمانتیک خواهید بود . در زیر نکاتی است که به شما کمک خواهد کرد :</span><br><span style="font-size: medium;">▪ به هیچ عنوان از نورهای درخشان و زننده استفاده نکنید .</span><br><span style="font-size: medium;">▪ مبلمان اتاق را تا حد ممکن راحت و ساده انتخاب کنید</span><br><span style="font-size: medium;">▪ یک ظرف قشنگ محتوی شوکلات های زیبا یا میوه های خوشرنگ و ریز مثل توت فرنگی بر روی میز توالت زیبایی و ارامش خاصی به همراه دارد .</span><br><span style="font-size: medium;">▪ بر روی میزهای کنار تخت یا بر روی میز توالت شمع های معطر قرار دهید .</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">▪ از رنگهای خیلی تند استفاده نکنید. با رنگ آمیزی و نقاشی و انتخاب رنگ اصولی آرامش را بر فضای اتاق حاکم سازید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">▪ &nbsp;اگر دیواری را خواهان رنگ آمیزی تند (برای ایجاد هیجان و نشاط بیشتر )هستید ، حتما به مقدار نوری که به آن دیوار می رسد دقت کنید تا با انتخاب رنگ خوب در فضای مناسب به تعادل و هارمونی اتاقتان کمک کنید.</span></p><p><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="نقاشی اتاق خواب" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/285/854778/romantinc.jpg" alt="نقاشی ساختمان" width="400" height="285"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">زندگی بهشت توست اگر بهشتت را خواهی زندگی کردن!</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><a title="نقاشی ساختمان" href="http://hopa.ir" target="_blank">نقاشی ساختمان</a> متین پیشرو در ارایه رنگ امیزی مدرن ساختمان مناسب برای همه</span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2018-12-05T05:21:50+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان پتینه کاری روی دیوار http://painting-house.mihanblog.com/post/1037 <div class="card-content" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><h1><a href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1/">پتینه کاری روی دیوار</a></h1><div class="entry-content"><p>پتینه کاری روی دیوار</p><h2>پتینه</h2><h2>پتینه کاری روی سقف</h2><img title="پتینه کاری روی دیوار" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e888c00f2177f4ee37c43c52138b40ec/5C058781/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810/s640x640/22857684_1453547461419113_6801738057960652800_n.jpg" mce_src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e888c00f2177f4ee37c43c52138b40ec/5C058781/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810/s640x640/22857684_1453547461419113_6801738057960652800_n.jpg" alt="پتینه کاری روی دیوار" width="470" height="470" style="border: 0px;">پتینه کاری روی دیوار<p><span mce_name="em" mce_style="font-style: italic;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1"><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">پتینه</span>&nbsp;</span>اصطلاحی است که امروزه در دکوراسیون داخلی ساختمان با<a rel="noopener" href="http://hopa.ir/" mce_href="http://hopa.ir/" target="_blank">&nbsp;نقاشی ساختمان</a>&nbsp;گره خورده است .</p><p>شاید شما هم نام&nbsp;<span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">پتینه</span>&nbsp;را بصور مختلف شنیده اید. از یک کار خلاقانه روی سطح دیوار گرفته تا برجسته سازی روی دیوارهای شومینه و یا شرکتهایی که پوشش های الیافی بافت دار را به نام<span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">&nbsp;پتینه</span>&nbsp;به بازار عرضه می کنند. در واقع شاید اینها بخش کوچکی از پتینه باشند.</p><p><br></p><h2>پتینه چیست و چه کاربردی دارد ؟</h2><p><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">پتینه</span>&nbsp;تا آنجاکه من می دانم از یک لغت فرانسوی گرفته شده است بنام patina&nbsp; . یعنی جرم سبز . در واقع همان مسی که در گذر زمان و با تابش متوالی نور تغییر ماهیت رنگی داده که به آن پتینه گفته اند.</p><p><img class="aligncenter" title="پتینه چیست " src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/9666f43261a8aa9dc0a37dca0d6c5952/5C02D49B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/11427413_932765400104532_1625891177_n.jpg" mce_src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/9666f43261a8aa9dc0a37dca0d6c5952/5C02D49B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/11427413_932765400104532_1625891177_n.jpg" alt="پتینه چیست " width="470" height="470" style="border: 0px;"></p><h2>پتینه کاری در ساختمان :</h2><p><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">پتینه کاری در ساختمان</span>&nbsp;از تکنیکهای نقاشی ساختمان مدرن امروزی است . بیشتر نقاشان ساختمان ، پتینه کاری را بعنوان کهنه کاری می شناسند. منظور از کهنه دو نوع اصطلاح عام است : یکی به معنای قدمت بخشیدن به سطح کار&nbsp; ودوم اینکه استفاده از دستمال و ابزارآلات خاص برای رسیدن به یک سبک خاصی از طرحهای خلاقانه.</p><p>در هر صورت این دو واژه در هم امروزه تنیده شده اند تا پتینه کاری در ساختمان به نقطه اوج خود برسد طوری که امروزه نشانی از مدرنیزه بودن و اشرافیت و شکوه را تداعی می کند . بخصوص در پتینه کاری روی دیوار با ورق طلا که جلوه ای ویژه به سطح کار و ساختمان می دهد.</p><p><br></p><p>پتینه کاری در ساختمان با توجه به نوع سطح کار ، دارای انواع مختلفی می باشد :</p><p><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">1- پتینه کاری روی دیوار</span></p><p><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">2- پتینه کاری روی سقف</span></p><p><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">3- پتینه کاری روی ابزار و گچبری&nbsp;</span></p><p><span mce_name="strong" mce_style="font-weight: bold;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">4- پتینه کاری روی درب</span></p><h3>پتینه کاری روی دیوار</h3><p>حتما شاید شما هم با اسم پتینه روی دیوار زیاد دیده و شنیده اید . در واقع دیوارهایی که چشم بییننده را به تفکر اشتباه سوق می دهند. مانند دیوار یا ستونی که طرح سنگ مرمر کار شده و آنقدر زیبا کار شده که تشخیص آن که واقعا سنگ است یا نه کار مشکلی است.</p><p>پتینه کاری روی دیوار فقط مختص طرحهای سنگی و آجری نیست و ممکن است پتینه کار (کسی که کار پتینه را انجام می دهد) طرحهای خلاقانه ای را روی دیوار انجام دهد که شما فکر کنید مثلا کاغذ هست و یا اصلا ندانید که چیست!</p><p><br></p><h2>پتینه کاری روی سقف</h2><p>در&nbsp;<a href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c/">نقاشی روی سقف</a>&nbsp;، پتینه کاری سقفی بعنوان زمینه کار می تواند نقش آفرینی کند. مانند پتینه طرح آسمان یا ابرو باد و ….<br>البته طلاکاری رو ابزاهای سقفی هم بعنوان قاب برای نقاشی سقفی نوع از پتینه کاری روی سقف محسوب می شود که کاربرد دیگر از پتینه کاری سقفی است.<br>در نقاشی ساختمان مدرن امروزی معمولا هر طرحی از یک پرجم کشوری گرفته تا ایده های خلاقانه ای دیگر روی سقف معمولا توسط پتینه کار انجام می شود.</p><img class="wp-image-142 " title="پتینه کاری روی سقف" src="http://ceiling-painting.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/08/patina2.jpg" mce_src="http://ceiling-painting.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/08/patina2.jpg" alt="پتینه کاری روی سقف" width="470" height="418" style="border: 0px;">پتینه کاری روی سقف<h3>پتینه کاری روی ابزار و گچ بری ها</h3><p>ابزارها و گچ بری ها پیش ساخته و نصب شده از دیر باز تاکنون در ساختمان ها نمادی از&nbsp; هنر کلاسیک بودن ساختمان ها محسوب می شدند که در روی دیوارها معمولا بصورت قابهایی دیده می شدند که درون آن نقاشی های خاصی دیده می شد.</p><p>امروزه این نوع قابها در بعضی از دکوراسیون های داخلی ساختمان باز دیده می شود. هنر آراستگی با رنگهای متنوع و مختلف این ابزارها همان پتینه کاری ابزارهاست که در شکل های مختلفی امروزه انجام می شود.</p><img class="wp-image-141 " title="پتینه کاری روی ابزار" src="http://ceiling-painting.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/08/patina1.jpg" mce_src="http://ceiling-painting.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/08/patina1.jpg" alt="پتینه کاری روی ابزار" width="470" height="264" style="border: 0px;">پتینه کاری روی ابزار<h3>پتینه کاری درب ها :</h3><p>شاید این نوع پتینه کاری کمتر دیده شده است اما در نقاشی مدرن امروزی یکی از مهارتهایی است که یک پتینه کار براحتی می تواند دربهای قدیمی را با طرحهای خاص زینت و جلا ببخشد.</p><p>طرح چوب یکی از پتینه های پرکاربرد روی دربهای معمولی است&nbsp; که بیننده را به اشتباه می اندازد.</p><p>البته پتینه کاری دربها مختص طرح چوب نیست و می تواند خلاقانه نیز باشد مثل طرح اشک و … که بر می گردد به خلاقیت ، مهارت و هنر یک پتینه کار&nbsp; حرفه ای.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><div class="related-posts row"><h3>Related</h3><div class="col m12 s12"><div class="related-thumbnail"><a title="ورق طلا روی دیوار" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/"><img class="hoverable wp-post-image" src="http://ceiling-painting.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/06/varagtala2-150x150.jpg" mce_src="http://ceiling-painting.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/06/varagtala2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" style="border: 0px;"></a></div><div class="related-title"><a href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/">ورق طلا روی دیوار</a></div></div></div></div></div><div class="card-action meta" style="font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><span mce_name="em" mce_style="font-style: italic;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">local_offer</span><p class="cat-links">Posted in&nbsp;<a rel="category tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/category/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/category/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/">پتینه</a></p><span class="posted-on posted"><span mce_name="em" mce_style="font-style: italic;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">event_note</span>مهر 28, 1397</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p><span mce_name="em" mce_style="font-style: italic;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">account_box</span><span class="author vcard"><a class="url fn n" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/author/painting/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/author/painting/">PAINTING</a></span></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><span mce_name="em" mce_style="font-style: italic;" class="Apple-style-span" mce_fixed="1">local_offer</span><p class="tags-links">Tagged in&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87/">پتینه</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/">پتینه چیست</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81/">پتینه روی سقف</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c/">پتینه سنگی</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%86%d9%88%d8%a8/">پتینه طرح چوب</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/">پتینه کار</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/">پتینه کار حرفه ای</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/">پتینه کاری</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1/">پتینه کاری ابزار</a>,<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/">پتینه کاری دیوار</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/">پتینه کاری روی دیوار</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81/">پتینه کاری سقف</a>,&nbsp;<a rel="tag" href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%da%86%d8%a8%d8%b1%db%8c/" mce_href="http://ceiling-painting.seohoo.ir/tag/%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%da%86%d8%a8%d8%b1%db%8c/">پتینه کاری گچبری</a></p></div> text/html 2018-11-23T06:30:06+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان نقاشی ساختمان متین http://painting-house.mihanblog.com/post/62 <div class="art-post-text" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><p style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">ه ویلاگ&nbsp;<strong>نقاشی ساختمان متین</strong>&nbsp;خوش آمدید.</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">با توجه به اهمیت رنگها و تاثیراتشان بر زندگی و روحبات ما ، در این وبلاگ به مقاله های تخصصی دنیایی رنگها و رنگها ی جدید ساختمانی می پردازیم.</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">همجنین در این وبلاگ سعی شده شما را با اصول رنگ آمیزی و<strong><span data-mce-style="color: #ff6666;" style="color: rgb(255, 102, 102);">&nbsp;نقاشی ساختمان&nbsp;</span></strong>آشنا کنیم.&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">برای دیدن تصاویر کارهای اجرا شده به وب سایت ما مراجعه کنید.&nbsp;<a title="نقاشی ساختمان متین" href="http://hopa.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://hopa.ir/">www.hopa.ir</a></font></span></p><p style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">برای پایینترین قیمت با ما تماس نگیرید( قابل توجه ادارات و استعلام بگیرها) -کار مناسب همسوست با هزینه مناسب در غیر اینصورت باید شک کرد!</font></span></p><p style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">خدمات ما شامل شهر تهران می باشد .برای سایر استانها با توجه به زمان و شرایط حضور هزینه دو برابر تخمین زده می شود</font></span></p><p><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4"><img src="https://igcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/t51.2885-15/e35/13188074_1706932809524276_847737078_n.jpg?ig_cache_key=MTI0NjgxMjgzODk5MjMwNDE4OQ%3D%3D.2" alt="نقاشی ساختمان 88429676" data-mce-src="https://igcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/t51.2885-15/e35/13188074_1706932809524276_847737078_n.jpg?ig_cache_key=MTI0NjgxMjgzODk5MjMwNDE4OQ%3D%3D.2" width="400" height="400" title="نقاشی ساختمان " style="border: 0px; margin: 0px auto; display: block;"></font></span></p><div style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4">&nbsp;</font></span></div><div style="font-size: 13.3333px;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Yekan;" style="font-family: Mihan-Yekan;"><br></span></div></div> text/html 2018-10-20T06:06:15+01:00 painting-house.mihanblog.com نقاشی ساخنمان | رنگ آمیزی خانه نقاش ساختمان تکنیک رنگ کردن مبلمان http://painting-house.mihanblog.com/post/888 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">تکنیک رنگ کردن مبلمان</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">در سایت&nbsp;<a href="http://hopa.ir/" data-mce-href="http://hopa.ir/">نقاشی ساختمان</a>&nbsp;متین دریاره رنگ &nbsp;کردن مبلمان سوالی بدین گونه مطرح شده</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">با عرض سلام....درمورد تکنیک رنگ کردن مبلمان قهوه ایی به رنگ سفید ومراحلش توضیح میدین لطفا؟</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">چون مبلمان رنگ فوری است رنگ آمیزی مستفیم روی آن بخوبی انجام نمی گیرد.</p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif;">تکنیک رنگ کردن مبلمان</h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">برای اینکار دو روش زیر توصیه می شود:</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">1- سطح کار را کلا با بتونه پوشش دهید و سپس سنباده کاری اساسی راه بیندازید</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">سپس مراحل گرد گیری و رنگ آمیزی را انجام دهید</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">2- سطح کار را لکه گیری _ با بتونه - کنید و پس از گردگیری از رنگ آکرییلیک برای</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">رنگ آمیزی آستری استقاده کنید. برای رنگ امیزی دفعه های بعدی از رنگ روغنی می توانید استفاده کنید.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">البته روش اول اصولی تر و بهتر است و مخصوص نقاشان حرفه ای ساختمان است.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">شما در منزل اگر قصد انجام نقاشی مبلمان (از بین بردن رنگ قبلی ) می توانید از روش دوم استفاده کنید.</p><div class="mceTemp" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;"><dl id="" class="wp-caption aligncenter" data-mce-style="width: 291px;" style="margin: 0px auto; max-width: 100%; -webkit-user-drag: none; width: 291px;"><dt class="wp-caption-dt" style="-webkit-user-drag: none;"><img class="size-medium" src="http://paho.ir/images/site/1.png" alt="نقاشی ساختمان ، تکنیک رنگ کردن مبلمان" width="291" height="188" data-mce-src="http://paho.ir/images/site/1.png" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; -webkit-user-drag: none;"></dt><dd class="wp-caption-dd" style="font-size: 14px; padding-top: 0.5em; margin: 0px; -webkit-user-drag: none;">نقاشی ساختمان</dd></dl></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;, &quot;Bitstream Charter&quot;, Times, serif; font-size: 16px;">نقاشی ساختمان متین پیشرو در ارایه&nbsp;<a href="http://painting-house.mihanblog.com/" data-mce-href="http://painting-house.mihanblog.com/">خدمات نفاشی ساختمان</a>&nbsp;در تهران .</p><div><br></div>